Wednesday, July 31, 2019

जापान मा भिसा नविकरण गर्ने प्रकृया र चाहिने कागजात हरु(Sample सहित)

0 comments

जापान मा भिसा नविकरण गर्ने प्रकृया अथवा चाहिने कागजात को बारेमा जानकारी छैन भने यो पोस्ट पढे पछि तपाइले आफै भिसा नविकरण को लागि आवेदन गर्न सक्नु हुन्छ।

आवस्यक कागजातहरु (必要書類)

१. बिद्यार्थी भिसा (留学) 

१. नविकरण आवेदन पत्र 在留期間更新許可申請書        
२. फोटो (४cm लम्बाई  3cm चौडाई) 写真(縦4cm×横3cm)             
    * आवेदन दिने दिन भन्दा ३ महिना भित्र खिचेको हुनुपर्ने।
    * फोटोको पछाडी आवेदन कर्ता को नाम लेखि टास्नुपर्ने।
    * १६ बर्ष भन्दा मुनिका मान्छे लाइ फोटो चाहिदैन। 
३. पासपोर्ट र जाइर्यु कार्ड अथवा गाइकोकुजिन तोउरोकु स्योउमेइस्यो ओरिजिनल(パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)
४. दाइगाकु, अथवा गाक्को बाट बनाउने कागजात। 
    * दाइगाकु, दाइगाकुइन, ताङ्किदाइगाकु, सेन्मोंगाक्को हो भने 
          सेइसेकि स्योउमेस्यो र जाईगाकु स्योमेइस्यो (在学証明書及び成績証明)
   * दाइगाकु को बेक्का, निहोंगो गाक्को, सेन्न्स्यू गाक्को हो भने 
          स्युस्सेकी र सेइसेकि स्योउमेइस्यो(出席・成績証明書)  
   * केन्क्यूसेइ हो भने 
          सेइसेकि स्योउमेस्यो र जाईगाकु स्योमेइस्यो (在学証明書及び成績証明) र दाइगाकु ले केंन्क्यू नाइयोउ को बारेमा लेखेको स्योउमेइस्यो(大学の学部等の機関が発行した研究内容についての証明書)
   * हाइस्कूल हो भने 
          सेइसेकि स्योउमेस्यो, जाईगाकु स्योमेइस्यो र स्युस्सेकी स्योमेइस्यो(在学証明書,出席証明書及び成績証明書) 
   * च्युगाक्को अथवा स्योगाक्को हो भने
          * जाईगाकु स्योउमेस्यो र स्युस्सेकी स्योमेइस्यो (在学証明書及び出席証明)
         * च्युगाकुसेइ र स्योगाकुसेइ हो भने आवास को अवस्था जनाउने कागजात(申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料(中学生,小学生等の場合)
५. जापान बस्दा को खर्च पुग्ने जनाउने बुन्स्यो (申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書) बुन्स्यो मात्र लेखे पुग्ने भए पनि काम गरेको भए बैंक खाता स्टेटमेन्ट को प्रतिलिपि।
६. आफु भन्दा अरुले आवेदन दिएको अवस्था मा पहिचान प्रमाणित गर्ने कागज(एजेन्सी प्रमाणपत्र अथवा फ्यामिली रजिस्टर(身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)

आवेदन फर्म [PDF] [EXCEL] 
वोर्क परमिट आवेदन फर्म [PDF] [EXCEL]

२ . वोर्क भिसा (就労ビザ)

१. नविकरण आवेदन पत्र 在留期間更新許可申請書            
२. फोटो (४cm लम्बाई  3cm चौडाई) 写真(縦4cm×横3cm)      
    * आवेदन दिने दिन भन्दा ३ महिना भित्र खिचेको हुनुपर्ने 
    * फोटोको पछाडी आवेदन कर्ता को नाम लेखि टास्नुपर्ने
    * १६ बर्ष भन्दा मुनिका मान्छे लाइ फोटो चाहिदैन
३. पासपोर्ट र जाइर्यु कार्ड अथवा गाइकोकुजिन तोउरोकु स्योउमेइस्यो ओरिजिनल(パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)
४. काजेइ स्योमेस्यो र नोउजेइ स्योमेइस्यो १ बर्ष भित्र को(住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)(सियाकुस्यो अथवा कुयाकुस्यो बाट निकाल्न मिल्छ)
५. कम्पनी बाट मिल्ने गेनसेन च्योस्युह्यो(源泉徴収票)

आवेदन फर्म डाउनलोड [PDF] [EXCEL]


. डीपेन्डेन्ट भिसा (家族滞在)

१. नविकरण आवेदन पत्र 在留期間更新許可申請書
२. फोटो (४cm लम्बाई  3cm चौडाई) 写真(縦4cm×横3cm) 
    * आवेदन दिने दिन भन्दा ३ महिना भित्र खिचेको हुनुपर्ने 
    * फोटोको पछाडी आवेदन कर्ता को नाम लेखि टास्नुपर्ने
    * १६ बर्ष भन्दा मुनिका मान्छे लाइ फोटो चाहिदैन
३. पासपोर्ट र जाइर्यु कार्ड अथवा गाइकोकुजिन तोउरोकु स्योउमेइस्यो ओरिजिनल(パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)
४. तलका मध्ये कुनै एक प्रमाणपत्र (डीपेन्डेन्ट बसेको मान्छे संग को नाता प्रमाणित गर्न)
  * फ्यामिली रजिस्टर(戸籍謄本)
  * विवाह दर्ता स्वीकृति प्रमाणपत्र(婚姻届受理証明書) (सियाकुस्यो अथवा कुयाकुस्यो बाट निकाल्ने)
  * विबाह दर्ता प्रमाणपत्र(結婚証明書) नेपाल को दर्ता प्रमाणपत्र 
  * जन्म प्रमाणपत्र(出生証明書) बच्चा को सन्दर्भ मा 
५. जसको डीपेन्डेन्ट बसेको हो त्यो मान्छे को पासपोर्ट र जाइर्यु कार्ड अथवा गाइकोकुजिन तोउरोकु स्योउमेइस्यो प्रतिलिपि
६. जसको डीपेन्डेन्ट बसेको हो त्यो मान्छे को त्यसको जागिर अथवा ब्यबसाय को बारे प्रमाणपत्र को प्रतिलिपि (在職証明書又は営業許可書) र काजेइ स्योमेस्यो र नोउजेइ स्योमेइस्यो १ बर्ष भित्र को(住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
जसको डीपेन्डेन्ट बसेको हो त्यो मान्छे को जागिर अथवा ब्यबसाय छैन भने बैंक स्टेटमेन्ट
* आफु भन्दा अरुले आवेदन दिएको अवस्था मा पहिचान प्रमाणित गर्ने कागज(एजेन्सी प्रमाणपत्र अथवा फ्यामिली रजिस्टर(身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)

आवेदन फर्म डाउनलोड  [PDF] [EXCEL]

वोर्क परमिट को लागि आवेदन फर्म [PDF] [EXCEL]

४. व्यवसाय भिसा (経営・管理)

१. नविकरण आवेदन पत्र 在留期間更新許可申請書 
२. फोटो (४cm लम्बाई  3cm चौडाई) 写真(縦4cm×横3cm)
    * आवेदन दिने दिन भन्दा ३ महिना भित्र खिचेको हुनुपर्ने 
    * फोटोको पछाडी आवेदन कर्ता को नाम लेखि टास्नुपर्ने
    * १६ बर्ष भन्दा मुनिका मान्छे लाइ फोटो चाहिदैन
३. पासपोर्ट र जाइर्यु कार्ड अथवा गाइकोकुजिन तोउरोकु स्योउमेइस्यो ओरिजिनल(パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)
४. काजेइ स्योमेस्यो र नोउजेइ स्योमेइस्यो १ बर्ष भित्र को(住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)(सियाकुस्यो अथवा कुयाकुस्यो बाट निकाल्न मिल्छ)

आवेदन फर्म डाउनलोड [PDF] [EXCEL]आवेदन प्रक्रिया 

१. माथि लेखिएका कागजात हरु तयार पार्ने
२. आवेदन फर्म भर्ने
३. आवेदन फर्म भरिसके पछि एकचोटी भरेको बिवरण ठिक छ कि छैन राम्रो संग चेक गर्ने 
४. नजिक को Immigration अफिस मा गइ आवेदन बुझाउने
५. आवेदन बुझाउदा हागाकी मा आफ्नो नाम र ठेगाना लेख्न दिन्छ सहि बिवरण लेख्ने 
६. भिसा आयो भन्ने हागाकी आफ्नो कोठामा आइपुगेपछि पोस्ट अफिस बाट ४००० येन को इन्सी(印紙) किनेर Immigration अफिस जाने 
७. किनेको इन्सी तलको फर्म मा टासेर चाहिने विवरण भरि नयाँ भिसा लिने 

इन्सी टास्ने फर्म [PDF] [EXCEL]

यस मा जापान सरकार ले प्रदान गर्ने सबै प्रकार का भिसा हरु को बारेमा समेटिएको छैन। माथि उल्लेखित भिसा बाहेक को भिसा बाहेक हुनुहुन्छ र भिसा नविकरण गर्ने तरिका थाहा भएँ भने सम्पर्क गर्नु होला।


भविष्य मा आउने पोस्ट हरुको लागि यो facebook page like गर्न नछुटाउनुहोला
धन्यबाद!No comments:

Post a Comment