Monday, September 23, 2019

0 comments
यो JLPT N4 को एकल खांजी हरुको  आधारभूत अर्थ हो।  खांजी प्रयोग हुने शब्द अथवा  शब्द प्रयोग हुने  क्षेत्र हेरेर खांजी को अर्थ र उच्...